POLITYKA PRYWATNOŚCI

TAXI NOVA TARNOWSKIE GÓRY z siedzibą w Tarnowskich Górach, 42-600, ul. Nakielska 1-3, informuje:

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia o ochronie danych osobowych, RODO uchwaloym przez Parlament Europejski i Rade Eurpejską w dniu 27 kwietnia 2016r, który zawiera przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. Informujemy, w jaki sposób będą przetwarzane dane osobowe po 25 maja 2018 roku.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest TAXI NOVA TARNOWSKIE GÓRY z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ulicy Nakielskiej 1-3.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Państwa dane osobowe pozostają przetworzone przez administratora w celu:

- reklamacji związanych z przewozem taxi
- realizacji zleceń(telefonicznych oraz mailowych) na eykonanie usługi taxi
- roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanych z wykonanien przez naszą firme usługi taxi
- prowadzenia księgowości podatkowej (w przypadku wystawienia rachunku imiennego lub faktury.

Uwaga: Adres miejsca rozpoczęcia usługi taxi oraz numer telefonu jest podstawą do wykonania usługi przewozu taxi.

PRZEKAZYWANIE ORAZ UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Dostęp do Państwa danych osobowych moga uzyskać uprawnione do tego podmioty oraz organy. Przetwawrzanie tych danych odbywa się wówczas na podstawie przepisów prawa kodeksu karnego oraz cywilnego:

Udostępnianie danych na żądanie sądów:

art. 248 Kodeksu postępowania cywilnego
§1 Każdy obowiązany jest przedstawić na zarządzenie sądu w oznaczonym terminie i miejscu dokument znajdujący się w jego posiadaniu i stanowiący dowód faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że dokument zawiera informacje niejawne

Udostępnianie danych na żądanie organów ścigania:

art. 15 Kodeksu postępowania karnego
§2. Wszystkie instytucje państwowe i samorządowe są obowiązane w zakresie swego działania do udzielania pomocy organom prowadzącym postępowanie karne w terminie wyznaczonym przez te organy.

§3. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej inne niż określone w § 2, a także osoby fizyczne są obowiązane do udzielenia pomocy na wezwanie organów prowadzących postępowanie karne w zakresie i w terminie przez nie wyznaczonym, jeżeli bez tej pomocy przeprowadzenie czynności procesowej jest niemożliwe albo znacznie utrudnione.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom umownie współpracującymi z administratorem przy czym tylko i wyłącznie zgodnie z polecenieniem administratora.

PAŃSTWA PRAWA

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oeaz prawo do żadania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się Administratorem, korzystając z drogi mailowej: taxinovatg@gmail.com lub pod numerem tel. 666 320 600.

KONTAKT

TAXINOVATG@GMAIL.COM

ZADZWOŃ

24H/7

Wszelkie informacje i materiały zamieszczone na stronach internetowych Taxi NOVA – Taxi Tarnowskie Góry nie są ofertą handlową w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Wobec wszelkich produktów i usług firmy
Taxi NOVA nie mają zastosowania przepisy ustawy z 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i ustawy z 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

How to develop a free site - Click here